proektirane i montaj

Планиране, проектиране и монтаж

Започването на нов бизнес или оптимизацията на съществуващия е сложен процес. Налага се да бъдат решени редица основни задачи свързани с вида на бизнеса, наличните сгради и разполагаемите финансови средства. Лошо направената инвестиция ще ви виси на шията, и ще ви дави, докато не се отървете от нея.

Някой съвети от дългогодишния ни опит – при започване на новият си бизнес запомнете:

  1. Не слушайте сляпо партньора си, съседите или някой добронамерен лаик приятел
  2. Не слушайте майстора строител на обекта
  3. Не копирайте от неподходящи хора
  4. Бъдете критични и аналитични към съветите и предложенията, които получавате

Потърсете доказани специалисти!

Нашите експерти са на Ваше разположение за  да Ви консултират за изготвяне на бизнес модели и проекти за хотели, заведения за обществено хранене, барове, сладкарски и други цехове, пекарни и други по части:

  • Архитектурна и строителна
  • Отопление, вентилация и климатизация,
  • ВиК
  • Електро
  • Газоснабдяване
  • Технологично оборудване

Времето и средствата, вложени в изготвянето на качествен проект се връщат многократно с течение на времето, като: спестени нерви и разходи за плащане на актове на инспектори и ревизори; минимализиране на рискове от инфекции, зарази и натравяне на клиенти и персонал; намалени първоначални разходи за оборудване; намалени разходи за енергия за отопление, климатизация и вентилация; спестени средства за заплати вследствие на оптимизацията на процесите и намаляване на необходимия персонал и най-вече в резултат на осигуряване възможност за производство на високо качествен продукт.

В крайна сметка резултатът е постигане на максимална, устойчива икономическа ефективност и възвращаемост на вложените средства, оптимални инвестиции, трайно присъствие на пазара, доволни и връщащи се клиенти и максимална печалба.

За изготвянето на качествен проект са необходими висок професионализъм, много знания и опит в съответната област. Добре изготвения  технологичен проект трябва да осигурява  възможност отделните операции да следват технологична последователност, движението  на потоците да бъде по най-краткия път за персонала, така че да се осигуряват оптимални условия за работа с цел минимум загуба на време, поддържане на необходимата хигиена и производство на високо качествен продукт на оптимална цена.

Нашите проекти се изготвят от високо квалифицирани проектанти, архитекти, инженери и технолози в съответствие с действащите нормативни изисквания към ЗОХ, хигиенните норми и принципи съгласно HACCP, правилници и разпоредби, действащи в България и Европейския Съюз.

Нашите специалисти, съвместно с Вас ще изяснят желания бизнес модел включително вида заведение, броя места, тип на предлаганите продукти(меню), ще изготвят  концепцията  на съответния търговски обект, ще изберат, доставят и монтират за Вас  необходимите уреди и екипировка с цел:

  1. Оптимално оползотворяване на пространството в кухнята
  2. Оптимални технологични възможности, осигуряващи приготвянето на здравословни храни с високи вкусови качества и примамлив външен вид
  3. Максимално ефективна работа с минимална загуба на технологично време, осигуряващи изпълнението на производствения цикъл с минимален брой на персонала
  4. Перфектна вентилация, климатизация и отопление, осигуряваща чистота на въздуха, подходяща работна температура в помещенията и комфортна работна атмосфера
  5. Ниски разходи за ел. енергия, и други ресурси
  6. Отлична ергономичност осигуряваща удобна работа, достъпност, лесна поддръжка и почистване на оборудването
  7. Осигуряване на максимална хигиена и лесно почистване и поддръжка на заведението
  8. Оптимално оползотворяване на отпадъците и минимално замърсяване на околната среда

На база на тези цели ще бъде изготвено задание за проектиране, което е основа за бъдещия проект.

Съдържание на проектите по части: Технология, ОВКИ,  ВиК, ЕЛ:

  1. Обяснителна записка

Обяснителна записка  е задължителна за проекти, които подлежат на съгласуване по ЗУТ.

В нея се включват изчисления за избор на съоръжения, обосновка и др., съгласно действащите наредби и правилници в страната.

  1. Чертежи на работните и спомагателни помещения с нанесено основно технологично оборудване по съответната част с неговите параметри и технически характеристики, както и  съответните връзки между тях: тръби, въздуховоди, окабеляване с техните размери, схеми, технологични потоци и др.

Чертежите се изготвят в мащаб 1:20, 1:50 или 1:100 в зависимост от договорената фаза на проектиране.

  1. Количествена сметка със спецификация на избраното технологично оборудване, на база на която се изготвя задание за проектиране на останалите специалности (АС, Ел., ВиК, ОВК и др.)

Етапи на проектиране:

  1. Проучване нуждите на клиента и изготвяне на концепция по отделните части на проекта.
  2. Изготвяне съвместно с клиента на задание за проектиране.

Предоставянето на конкретно задание за проектиране е основа за изготвяне на качествен проект!

В практиката много често то се съставя съвместно от двете страни –Възложител и Проектант на база на уточнената  концепция.

Затова работим активно с нашите клиенти, преди да преминем към изпълнение на проекта.

  1. Получаване на архитектурна подложка или заснемане

Преди започване на процеса на проектиране е необходимо да разполагаме архитектурен чертеж на обекта с  разпределение и точни размери.

  1. Заснемана и изчертаване на архитектурна подложка за проектиране

В случай, че клиента не разполага с архитектурни подложки следва да се извърши  заснемане и изчертаване.

Заснемането на помещенията се извършва в обхват достатъчен за изготвяне на проекта, вкл. точно разпределение на помещенията с размери, размери на огражденията – стени, прозорци, врати, прегради и др.

  1. Изготвяне на предварителен технологичен проект

Изготвя се предварителен чертеж на  разпределението според предоставеното  и  утвърдено с подпис от Клиента задание за проектиране.

При изготвянето на това разпределение се изготвят архитектурни чертежи, отразяващи отделните производствени зони и последователността на технологичните процеси, така че да няма пресичане на потоци с условно чисти и мръсни продукти и посуда.

Вариантът се представя на Клиента и се обсъжда, след което се коригира до окончателното му одобрение.

  1. Изготвяне на технически проект с окончателни чертежи на работните и спомагателни помещения с нанесено основно технологично оборудване на база одобреният от Клиента предварителен проект.
  2. Изготвяне на обяснителна записка с изчисления и обосновка за избор на съоръжения.
  3. Изготвяне на чертежи – схема на технологичните потоци
  4. Изготвяне на количествена сметка с подробна техническа спецификация на работните и спомагателни помещения и на технологичното оборудване.
  • Изготвяне на ценова оферта.

Като се стремим да оптимизираме инвестициите и премахнем риска от покупката на неподходящи уреди, осигуряваме многократно по-ниски експлоатационни разходи за периода на експлоатация на съоръженията.

  • Доставка на съоръжения след одобрение на офертата от клиента.

Екипът от технолози-проектанти на фирмата ще препоръча оборудване  в съответствие със съвременните  модерни технологии, които осигуряват максимално ефективен цикъл на производство на продукцията, запазване качеството на продуктите, намаляване на заетия в кухнята персонал, както и значителни икономии на общите разходи за ел. енергия, вода, мазнини и др.

  • Монтаж и пуск в експлоатация.

Нашите монтажници и инженери ще осигурят правилния монтаж и пуск на доставеното оборудване, за да може да работи безпроблемно за дълги години напред.

След изготвянето на технологичния проект и получаването на задание от технолога следва изготвянето на проекти по част ОВКИ (отопление, вентилация и климатизация) за кухненския блок и залите за хранене.

Целта е да се осигури оптимална чистота и температура на въздуха в помещенията при минимални разходи на енергия и средства.

Този проект трябва да бъде изготвен комплексно за всички помещения, за да се осигури балансиране на количествата подаван и изсмукван въздух и се отстрани възможността за предаване на миризми между тях.

Процедурата на изготвяне на проекта част ОВКИ  и другите инсталации е подобна на тази на Технологичния проект.

Ние държим на нашите клиенти и се отнасяме с висока отговорност и професионализъм към техните нужди.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ