strategichesko planirane i proektirane garantsia za razvitieto na kompaniata na pazara

Стратегическо планиране и проектиране: гаранция за развитието на компанията на пазара

Стратегическото планиране и проектиране е необходимо не само при стартиране на нов бизнес, но и при оптимизацията на съществуващия. Това не е лесен процес и изисква да се спазват точни стъпки.

Но, първо, всяка компания е наложително да има конкретна цел за своите дейности и приблизителен бизнес план. И това вече са елементите на стратегическото планиране.

Второ, дори начинаещите предприемачи внимателно преценяват пазара, в който ще се развива тяхната компания. Тоест, конкурентната среда е важна, за да навлязат на този пазар. Тук, става дума за стратегически анализ, който също е един от компонентите на стратегическото планиране. Истината е, че повечето малки и средни компании също използват стратегическо планиране и проектиране на конкретни дейности, но за разлика от големите играчи на пазара, те го правят несистематично и не в пълен размер. А това може да има доста негативна роля върху техния бизнес.

При планиране и проектиране не трябва да се нарушава връзката между стратегиите, плановете за бизнес развитие и фирмените бюджети.

Хубаво е да има правилна методология за разработване на най-ефективния стратегически план за развитие и проектни дейности, които ще помогнат да се избегнат възможни рискове от грешни прогнози, за да може всичко да се развива в положителна насока.

Разбира се, че планирането и проектирането за развитие на големи, средни и малки компании ще се различава поради разликата в мащаба на икономическата им дейност, спецификата на бизнеса, сложността на организационната структура и процесите. Но във всеки случай, на базата на последователно изпълнени етапи, ще се формира добре разработен стратегически план, който ще даде успех.

И едно важно уточнение: компанията, ако не може да се справи с това сама, със собствени ресурси, то трябва да потърси организация, която е професионалист в тази насока. Статистиката сочи, че съветите на приятели, роднини и познати при стартиране на нов бизнес или разширяване на съществуващия, често са погрешни и не водят доникъде. Просто не им се доверявайте. Нужни са специалисти, които точно, правилно и последователно се предприемат нужните стъпки.

Експертите от ProfektaKitchen.com винаги могат да бъдат Ваши първи помощници, консултанти и креативни асистенти при изготвянето на бизнес модели, проекти за ресторанти, заведения за бързо хранене, барове, цехове за приготвяне на храни, хлебопекарни и други.

Те са професионалисти във всички части на един проект:

 • Архитектурно-строителна;
 • Ел.инсталации;
 • ВиК инсталации;
 • Газификация;
 • Климатизация;
 • Отопление;
 • Вентилационни системи;
 • Технологично оборудване.

Всеки качествен проект наистина се изплаща във времето и така могат да се спестят не само пари, но и да се предотвратят доста кризисни ситуации, които биха довели до удължаване на крайните срокове. Отделно тук трябва да се обърне внимание на факта, че некачествената работа по даден проект би довела да наказателни актове, съставени от инспектори и ревизори. Стратегическите цели (или ключови цели) трябва да бъдат специфични и измерими, така че в края да е ясно какво е постигнато.

Всяка компания се стреми не просто към печалба, но и към възвращаемост на вложените средства, възможност за нови инвестиции, завладяване на определена пазарна ниша и не на последно място – висока степен на клиентска удовлетвореност.

В съвременните социално-икономически условия прогресивното развитие на оборудването и технологиите за преработка и производство на храни заема централно място. И тук е много важно при проектирането да има модернизации, тоест, следва да се въведат различни иновации. Самият проект трябва да бъде последователен, да визира възможностите на персонала, базата и нейните параметри, условията на труд, за да се постигне производство на продукт с високо качество на оптималната цена.

Квалифицираните проектанти, архитекти, инженери и технолози на ProfektaKitchen.com могат да се справят с поставените предизвикателства, спазвайки нормативни изисквания към ЗОХ, установените хигиенни норми и принципи на системата HACCP.

За целта първоначално се провежда среща с цел консултиране относно планирането и развитието на бъдещия проект, който може да бъде ресторант, бистро, бар, цех за напитки, храни и т.н. Специалистите детайлно се запознават с изискванията на клиента и на база на това изготвят концепция относно:

 • Оптимално оползотворяване на съществуващите пространства;
 • Осигуряването на отопление, климатизация и вентилация, за реализирането на нормален работен процес;
 • Новите технологии и апаратура за приготвяне на храни по здравословен начин;
 • Иновации в уредите за намаляване на потреблението на ток;
 • Изготвяне на схема за етапите на производствения цикъл;
 • Ергономичните възможности в различни елементи за удобство при работата и поддържането на хигиената;
 • Системата за почистване на пространствата;
 • Рециклирането на отпадъците с цел екологичност до финалната фаза.

Самата концепция вече е основа за бъдещото задание за проектиране,  на базата на което се изготвя проекта.

Цялата проектна документация се състои от:

1.Обяснителна записка: това е подробна информация за обекта: предназначение, външен дизайн, вътрешно оформление. Посочени са основните характеристики, технически параметри и др. Обяснителната част предоставя данни за икономическите, социалните и други аспекти на дейностите. Тя е задължителна при проект, който се съгласува по ЗУТ. В същото време е съобразена с действащите наредби и правилници в Р България.

2.Техническо задание: то визира изискванията на възложителя какво да има в помещенията и как да бъдат организирани. Свързано е с различни документи. В него се уточняват основните изисквания за проектиране. Поставят се цели и задачи. Има части: Вик, Ел, АС, газификация, вентилация и др.

3.Чертеж(и): графични изображения на общата площ. Чертежът показва проектираните структури, елементи и топографията на обекта (ако е необходимо). На чертежите може да се вижда местоположението на оборудването и комуникациите, тяхната връзка, маркировка и размери. Те са особено подходящи при извършване на работа по създаването на канализационни и водоснабдителни системи, монтирането на отоплението, климатизацията и вентилацията. Обикновено са в мащаб 1:20, 1:50 или 1:100 според фазата на проектиране.

 1. Количествена сметка: тя отразява спецификациите на работните и спомагателните помещения, както и на технологичното оборудване. Сметката служи като базово задание за проектиране на останалите части (АС, Ел. ВиК, ОВК и др.). Невъзможно е да се организира строителство, основен ремонт или реконструкция, без да се изчисляват разходите.
 2. Специални изчисления: проектът включва изчисления, свързани със земетръсни, аеродинамични, топлинни и хидравлични натоварвания.

Проектните стандарти в строителството предполагат разделянето на следните компоненти в рамките на двуетапен (и триетапен) модел:

 • Предпроектно предложение. През този период се събира първичен набор от документи, които са необходими за преминаване на регулаторни одобрения в региона и получаване на архитектурно-планировъчно задание или първоначални разрешения за строеж. Предложението трябва да се отличава с инвестиционната привлекателност и възможността за изграждане (реконструкция) при специфични условия, като се вземат предвид изискванията за градоустройствено планиране и фактори от социален, културен, икономически, екологичен, санитарен и друг характер. Също така в процеса на създаване на предложение се подготвя мащабен демонстрационен материал, създава се и се одобрява проект, избират се предпочитаните конструктивни, архитектурни, технологични решения и опции, отделя се внимание на неща като инженеринг, сигурност, противопожарни системи и др. Списъкът с първоначалните данни, които клиентът предава на проектантската организация, се уточнява, като се вземат предвид спецификите на проекта, съоръжението и строителната площадка. Първоначалните данни се предоставят от самия клиент.
 • Проектна документация. Това е най-обемната част, техническото въплъщение на образа на строителния обект, което дава представа какъв вид помещение се планира да се изгради или реконструира. Тук, в раздели (регламентирани с регулаторни документи), се събира информация за архитектурното, конструктивното и пространствено-планиращото решение. Описват се данни за инженерно оборудване и мрежите за доставка за електричество, газоснабдяване и отпадни води. Отделен раздел предоставя оценката на строителството.
 • Работна документация. Описва процеса на практически изпълнение на обекта, подробно проследява решенията, взети на предишния етап. За всеки раздел се изготвят местни разчети, подготвят се чертежи и спецификации, като цяло се формира документация, достатъчна, така че само на негова основа изпълнителят да може да извърши строителството или ремонтните дейности. Съставът на работната документация се определя от държавните стандарти,
 • Строителен надзор. Той осъществява наблюдение на напредъка по изпълнение на проекта, както и на процеса на приемане и въвеждане в експлоатация. Такъв надзор се осъществява с цел да се избегнат грешки от страна на изпълнителя и отклонения от договорените решения.

И в края, след всичко изброено, е ясно, че нещата са многофакторни при планирането и проектирането. Те изискват специфични познания в различни сфери.

Направете безплатна консултация със специалистите на ProfektaKitchen.com – така ще бъдете в сигурни ръце. Позвънете сега и няма да останете разочаровани.

Повече може да прочетете ТУК!

С нас – мечтите стават реалност.